Podpisy SD a MaG

Marko Filipský
hotel manager

 

Horský hotel Sliezsky dom
Tatranská Polianka 32
062 01 Vysoké Tatry


  +421 917 729 011
  office@sliezskydom.sk
sliezskydom.sk
F   facebook.com/sliezskydom

 

s pozdravom,
 

JUDr. Slavomír Moško
Advokát

Moško a Gúčik advokáti, s.r.o.
advokátska kancelária / lawyer's office
Štefanovičova 14  |  811 04 Bratislava  |  Slovenská republika

Mobil  +421 903 550 232
Email  smosko@mag.legal
Web  mag.legal 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 50127/B
IČO: 36 856 355
 
The company incorporated into the Business Register of the District Court Bratislava I,
Sec.: Sro, Insert No.: 50127/B
ID No.: 36 856 355

PRÁVNA OCHRANA:
Táto správa elektronickej pošty je dôverná. Je určená len pre osobu (osoby) alebo organizáciu uvedenú vyššie a pre ostatných , ktorí boli špeciálne autorizovaní na prijatie tohto e-mailu. E mail môže byť chránený pred zverejnením, alebo inak chránený právnickou imunitou, alebo inými právnymi predpismi. Ak ste tento e-mail obdržali omylom, prosím, nečítajte ho, nekopírujte ho a nepoužívajte ho, resp. nezverejňujte obsah e-mailu iným. V takomto prípade oznámte, prosím, odosielateľovi tohto e-mailu v spätnej odpovedi, že ste tento e-mail obdržali omylom a potom tento e-mail, ako aj všetky jeho kópie vymažte. Ďakujeme.
 
LEGAL DISCLAIMER:
This email message is confidential. It is intended only for the individual(s) or entity named above and others who have been specifically authorized to receive it, and may be privileged or otherwise protected by attorney work product immunity or other legal rules. If you have received it by mistake, please do not read, copy or use it, or disclose its contents to others. Please notify the sender that you have received this email by mistake by replying to the email, and then delete the email and any copies of it. Thank you.
 
Please consider the environment before printing this email.