sitris mail

 Monitorovacie systémy výroby
 

__________________________________________

Milí naši priaznivci, obchodní partneri, a spolupracovníci,

máme nový web
na starej adrese
a tešíme sa z neho!

 

www.sitris.sk

__________________________________________
 

Budeme radi, ak si ho prezriete, zoznámite sa s ním a ak sa vám bude chcieť, napíšte nám, čo si o ňom myslíte. Budeme vďační za akúkoľvek spätnú väzbu.

V rámci nového webu uvádzame napríklad:

  • Podstránku FAQ  kde sa aj vy môžete spýtať, čo vás najviac zaujíma o našich systémoch, ich implementácií či výhodách.
  • Nájdete na ňom tiež podstránku Referencie, kde ponúkame pohľad na naše predošlé projekty.
  • Celá stránka má, prirodzene, aj anglickú verziu.

Dúfame, že sa vám naša nová stránka bude páčiť a budete s ňou spokojní. Robíme ju totiž najmä pre vás.

Prajeme vám teda pekný systematický týždeň, monitorovaný tými najdôležitejšími ľuďmi vo vašom živote, v znamení iba pozitívnych nových začiatkov.


Váš

 

 

 

AJ verzia

 

 

 Production monitoring systems
 

__________________________________________

Our dear fans, business partners and colleagues,

we have a new website
on our old address
and we are so happy about it!

en.sitris.sk

__________________________________________
 

We would be really glad if you could take a look at it, get to know it a little and if you will feel like it, you can write us what you think about it. We will be very grateful for any kind of feedback.

The new site includes for example subpages:

  • FAQ where you also can ask what you are most interested in our systems, their implementation and benefits.
  • There can also be found the subpage References, which offers a look at our previous projects.
  • The entire site has, of course, the Slovak version as well.

We really hope that you will like our new site and you will be enjoying it. We do it for you.

Well, we wish you a nice systematic rest of the week, monitored by those most important people in your life, and full of the positive new beginnings.


Yours